destreekschutters.nl
Privacy Statement

Privacy Statement

General Privacy Statement HBS De Streekschutters


Persoonsgegevens

HBS De Streekschutters verwerkt u persoonsgegevens die wij hebben verkregen via het inschrijfformulier van HBS De Streekschutters. 
Deze persoonsgegevens worden door HBS De Streekschutters verwerkt, waarbij wij uw privacy waarborgen en respecteren door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit houdt in dat uw persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor zover deze verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze van u zijn verkregen. Tevens is geregeld dat u bepaalde rechten kunt uit oefenen tenaanzien van uw persoonsgegevens.
Voor het doel van onze vereniging verwerken wij na ontvangst van de betreffende inschrijving de volgende persoonsgegevens:
1. Voor- en achternaam;
2. Geboortedatum;
3. Adres, postcode en woonplaats;
4. Telefoonnummer;
5. E-mailadres;
6. Bankrekening nummer;
7. Datum van inschrijven;
8. Datum van uitschrijven.

We beperken ons tot deze persoonsgegevens en zijn daardoor in staat goed met u te
communiceren over zaken de verenging aangaand. Communicatie via de E-mail word met zorg behandeld en nooit door gestuurd naar 3e partijen zonder duidelijke schriftelijke toestemming van u.

Bijzondere persoonsgegevens

HBS De Streekschutters verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als deze nodig zijn wedstrijden of
Cursussen ( Bv Gehandicapten sport ).

Waarom hebben we de gegevens nodig?

HBS De Streekschutters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

.De eigen ledenadministratie;
.Inschrijven voor wedstrijden;
.Het maken van wedstrijdverslagen met foto’s dat op de website kan worden geplaatst;
.Het uitnodigen voor diverse wedstrijden;
.Inschrijven voor Cursussen;
.Het informeren van vrijwilligers;
.Het delen van gegevens met de NHB ( Bond ) voor de NHB leden en bond pasjes te kunnen verkrijgen indien van toepassing;
.Het bevestigingen van uw inschrijving voor deelname aan een wedstrijd;
.Om deelnemersoverzichten samen te stellen en baanindelingen te maken;
.Om scorelijsten te maken en uitslagen te publiceren op een prikbord, op de website indien dat van toepassing is;
.Op te roepen tot diverse vergaderingen.

Door uw lidmaatschap ontstaat er een overeenkomst tussen u en HBS De Streekschutters.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

HBS De Streekschutters zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Onze bewaartermijn na afmelding is maximaal 7 jaar.


Delen met derden

HBS De Streekschutters deelt uw persoonsgegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken met duidelijke schriftelijke toestemming van u of melding plicht aan u indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

HBS De Streekschutters deelt uw persoonsgegevens alléén met de Nederlandse
Handboogsportbond.
Behalve als u heeft aangegeven geen lid te willen worden van de handboogsportbond dan zullen deze persoonsgegevens niet worden gedeeld.
( PS: dit geeft geen recht op restitutie van lidmaatschap kosten).
Handboogsportbond heeft met HBS De Streekschutters een verwerking overeenkomst volgens de AVG2018.


Toegang tot het ledenbestand

HBS De Streekschutters heeft regels gemaakt voor het extern verwerking van uw
persoonsgegevens en word in Conscribo verwerkt, bewaard en beveiligd. Deze persoonsgegevens worden niet met andere leden gedeeld.
Uitsluitend de leden van het dagelijks bestuur hebben toegang tot het ledenbestand.


Persoonsgegevens inzien, aanpassen, aanvullen en verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, aanvulling en/of verwijdering sturen naar de Ledenadministratie van
HBS De Streekschutters ( ledenadministratie@destreekschutters.nl )

Bij verzoek van verwijdering van uw persoonsgegevens zal u worden uitgeschreven als lid van HBS De Streekschutters.
Samen met u en de Ledenadministratie kunnen de persoonsgegevens worden ingezien, gecontroleerd, gecorrigeerd en/of aangevuld worden.
Inzage in de persoonsgegevens zal alleen op persoonlijke basisplaats vinden en niet digitaal worden overlegd.
Voor klachten over de verwerking van persoonsgegevens door HBS De Streekschutters kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. ( ledenadministratie@destreekschutters.nl )

of bent u het niet eens met hoe HBS De Streekschutters met uw persoonsgegevens omgaat? En komen we er samen niet uit?
Dan kunt u een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl of telefoon nummer 088-1805250 )


Beveiliging

HBS De Streekschutters heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: beveiligingssoftware via Conscibo zodat er geen persoonsgegevens worden bewaard op privé computers of andere opname apparaten zoals bv een USB Stick.
Conscibo heeft met HBS De Streekschutters een verwerking overeenkomst volgens de AVG2018.


www.destreekschutters.nl is een website van HBS De Streekschutters.
HBS De Streekschutters neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en plaats deze niet op zijn website.
HBS De Streekschutters neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wedstrijd foto’s of algemene foto’s die op de website kunnen worden geplaatst  zullen alleen gemaakt zijn in openbare ruimtes of in het club gebouw van HBS De Streekschutters en bevatten geen persoonsgegevens.
U heeft altijd het recht om een verzoek te doen om de geplaatste foto waar u op staat te laten verwijderen van de website door een mail te sturen naar het bestuur van HBS De Streekschutters. ( bestuur@destreekschutters.nl )

HBS De Streekschutters heeft een Facebook pagina die word beheerd door aangestelde leden van HBS De Streekschutters.
Voor deze Facebook pagina gelden de zelfde voorwaarde als die van onze website ( zie hier boven )
Het gebruik van de Facebook Pagina HBS De Streekschutters valt onder verantwoordelijkheid van het bestuurd HBS De Streekschutters.

Wedstrijd en wedstrijd verslagen met foto’s dat op de Facebook pagina kunnen worden geplaatst mogen geen persoonsgegevens bevatten.
Losse foto’s die geplaatst worden zullen geen namen of toenamen bevatten en alleen in openbare ruimtes of op in het club gebouw zijn gemaakt.
U heeft altijd het recht om een verzoek te doen om de geplaatste foto waar u op staat te laten verwijderen van de Facebook pagina door een mail te sturen naar het bestuur van HBS De Streekschutters. ( bestuur@destreekschutters.nl )


Websites van derden.

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via onze
website kunnen worden bezocht.
HBS De Streekschutters aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en het door deze derden gehanteerd privacy beleid.


Wijziging privacy statement

HBS De Streekschutters behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement.
Indien zich wijzigingen voordoen in het privacy statement worden alle betrokkenen hiervan op de hoogte gesteld.
Voor vragen over persoonsgegevens kunt u terecht bij:


Het bestuur van HBS De Streekschutters  ( bestuur@destreekschutters.nl )

HBS De Streekschutters
Nassaupark 8
1611 EZ Bovenkarspel
0228-512717
www.destreekschutters.nl
Het bestuur van HBS De Streekschutters

bestuur@destreekschutters.nl
Bovenkarspel 30 Oktober 2019

Deze General Privacy Statement HBS De Streekschutters is ook in PDF te downloaden.

Download hier)